+31 (0)26 785 6507
info @ gmdelite.nl

Vestigingen
Locatie Westervoort (werkplaats)
Het Ambacht 17, 6931 EZ Westervoort

Locatie Heteren (office en showroom)
’t Veld 11, 6666 MK Heteren

Privacyverklaring GMD Elite Stuc
GMD Elite Stuc respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
De huidige versie van de privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij niet-geanonimiseerde analytische cookies en/ of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of laptop. Met het voortzetten van het bezoek aan de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden:

Artikel 1: Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook ‘de website’): GMD Elite Stuc
2. Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna ook ‘de beheerder’): 
GMD Elite Stuc, onderdeel van Global Metal Design, gevestigd te Westervoort, KVK nummer 78652901
Artikel 2: Toegang tot de Website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
Artikel 3: De content van de Website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
Artikel 4: Het beheer van de Website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op elk moment:
–  De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
–  Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kunnen verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-ettiquette
–  De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde update te kunnen uitvoeren Privacyverklaring van GMD Elite Stuc, onderdeel van Global Metal Design
Artikel 5: Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden uitgevoerd:
Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt of nog zal lijden op u te verhalen.
Artikel 6: Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door beheerder en een externe verwerker. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en, indien aan de orde, het verwerken van uw orders en bestellingen.
Artikel 7: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13, lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage, rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via l.boonstra@globalmetaldesign.eu
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact opgenomen kan worden. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten,
Privacyverklaring van GMD Elite Stuc, onderdeel van Global Metal Design
waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
Artikel 9: Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar: info@globalmetaldesign.eu
Indien u tijdens het bezoek aan de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die pers(o)on(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
Artikel 10: Bewaartermijn gegevens
De door beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard zoals deze bij wet is bepaald.
Artikel 11: Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en 
inloginformatie
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze 
website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke PC het bezoek plaatsvindt.
3. Wij gebruiken geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijken of 
derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd
5. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en- post/cookies#faq
Artikel 12: Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 13: Toepasselijk Recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Privacyverklaring van GMD Elite Stuc, onderdeel van Global Metal Design